Lưu trữ - Các bài xóa theo yêu cầu

**Box ẩn** các bài cũ hơn 2 tháng có thể xóa khỏi data base.